<
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „SZTUKA TERAZ” z dnia 6.09.2018 roku

Postanowienia ogólne §1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „SZTUKA TERAZ” dostępnego pod adresem sztukateraz.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

Akceptacja Regulaminu §2

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem: sztukateraz.pl/regulamin
Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku z adresu: www.sztukateraz.pl/static/sztuka/file/regulamin.pdf

Warunki techniczne świadczenia Usług §3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

Użytkownik §4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

Usługi §5

 1. Serwis świadczy usługi informacyjne oraz organizacyjne w zakresie działalności w ramach projektu SZTUKA TERAZ.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 3
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §11. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące usługi:
 1. Poprzez zamówienie „Newslettera” Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie §6

 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Ochrona prywatności i dane osobowe §7

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

Przerwy w działaniu Serwisu §8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne §9

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie §10

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

Zmiany regulaminu §11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa §12

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe §13

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6.09.2018 r.
  ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „SZTUKA TERAZ”   Polityka prywatności i polityka plików cookies

Informacje wstępne

  W treści niniejszej polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonują nasze systemy i strony www, z jakich narzędzi korzystamy i jak przetwarzamy dane osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Stowarzyszenie WIOSNA z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług powiązanych. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zaczniemy taką usługę świadczyć. Jeżeli nie dostaniesz odrębnej informacji w tym zakresie, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.  

Polityka prywatności

Administrator danych, inspektor ochrony danych i odbiorcy

  Administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie (31-031). Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektorem ochrony danych Maciejem Kaczmarskim można się skontaktować pod adresem [email protected] lub na wskazany adres pocztowy naszej siedziby. Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

Prawa, które Ci przysługują

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Wobec tego informujemy, że każdemu przysługuje:  

Dobrowolne podanie danych

Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniu lecz jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi. Np. jeśli zechcesz otrzymywać informacje o podejmowanych przez nasz działaniach na maila, abyśmy mogli zrealizować Twoją prośbą, będziemy musieli otrzymać od Ciebie adres email, na który przedmiotowe informacje będą przesyłane.

Cel, podstawa przetwarzania i czas przetwarzania danych

  Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu spójnym z usługą, z której chcesz skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy więc przetwarzać dane, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych i korzystasz z zawartych na nich funkcjonalności.
Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania danych dla wskazanego celu
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (gdy wypełniasz formularz bowiem chcesz stać się naszym Wolontariuszem, chcesz wziąć udział w prowadzonych przez nas projektach lub dokonasz zakupu jednego z naszych produktów albo wpłacasz nam kwotę na prowadzoną przez nas działalność tytułem darowizny). art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
Prowadzenie kont użytkowników na portalach Stowarzyszenia WIOSNA. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Konto założone na którymkolwiek z naszych portali będzie aktywne dopóki z niego korzystasz. Jeśli od ostatniego logowania minęły 3 lata i przez ten czas konto było nieużywane usuniemy je. Konto zostanie także usunięte, gdy tego od nas zażądasz, o ile nie będą z tytułu jego posiadania przysługiwały nam roszczenia. W takim przypadku dane z konta będziemy przechowywać przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.   art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym  zapewnienie rozliczalności, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Zapytania związane z prowadzoną przez nas działalnością będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracacie. Jeżeli z daną kwestią wiąże się jednak możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia.
Prowadzenie badań ewaluacyjnych, czyli pozwalających ustalić wartość prowadzonych przez nas działań i miejsc do doskonalenia, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest szukanie sposobów i miejsc wymagających doskonalenia w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli badamy inne elementy, nie związane bezpośrednio z podejmowanymi przez naszych użytkowników działaniami, robimy to tylko za zgodą. art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO (w zależności od rodzaju badania) Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie abyśmy zwracali się z zapytaniami, jak możemy poprawić prowadzone przez nas działania lub wycofania zgody.
Prowadzenie działań rekrutacyjnych. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem naszych stron internetowych mogą powodować konieczność prowadzenia rozliczeń podatkowych. W szczególności dotyczy to wpłacania sum pieniężnych na prowadzone przez nas działania tytułem darowizny. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy regulowane ustawami z zakresu prawa podatkowego, w szczególności przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
  Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:  

Informacja o profilowaniu

  Podczas realizowania działań marketingowych, administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z: W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości. Nie wykorzystujemy żadnych danych ani wymienionych wyżej technologii do reklamowania usług i produktów podmiotów trzecich, jednocześnie nie udostępniamy własnych przestrzeni www jako reklamobiorca w celach zarobkowych. Prowadzimy marketing wyłącznie produktów i projektów prowadzonych przez nas.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody i jej wycofanie

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach. Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią. Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Dzięki temu możliwe jest ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies?

Stowarzyszenie WIOSNA stosuje pliki cookies, aby:  

Jakich plików cookies używamy?

  Stosujemy dwa rodzaj plików: Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:  

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

  Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:   Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiednią przeglądarkę: lub urządzenie mobilne:   Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.